Årsmötesprotokoll Kronobergs Dreverklubb

Fört vid årsmöte på Ryssby hotell 2015-02-13 kl 18.00

Kallade: Samtliga medlemmar varav ca 20 var närvarande.

 

§1 Mötets öppnande

Ordförande Reine Gustavsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

§2 Val av ordförande att leda dagens förhandling

Bengt-Åke Bengtsson valdes till ordförande för mötet.

 

§3 Anmälan av sekreterare för mötet

Till att föra dagens protokoll anmäldes Jyrki Vouti.

 

§4 Val av två justeringsmän

Till att justera dagens protokoll valdes Magnus Danielsson och Göran Svensson.

 

§5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 

§6 Kallelsens godkännande

Kallelsen till årsmötet har skickats ut till samtliga medlemmar minst 10 dagar innan mötet per brev. Mötet godkände kallelsen.

 

§7 Föredragning av verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen har gått ut till alla medlemmar tillsammans med kallelsen. Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

 

§8 Revisorernas berättelse

Revisor Pär Jonasson föredrog 2014 års revisionsberättelse. 2014 års nettoförlust blev -2889 kr. Kassabehållningen blev 46 304 kr som förs till ny räkning 2015. Mötet godkände revisionsberättelsen.

 

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör

Mötet gav styrelse och kassör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

 

§10 Val av styrelsemedlemmar

Till ordförande på ett år valdes Jyrki Vouti.

Till styrelsemedlemmar för två år valdes Joakim Berggren (nyval) och Martin Rydiander (omval).

Till styrelsemedlem för ett år valdes John Jönsson (fyllnadsval) och Robert Hovnell (fyllnadsval).

Till styrelsesuppleanter för två år valdes Martin Jonasson (nyval) och Göran Svensson (nyval). Till styrelsesuppleant för ett år valdes Martin Davidsson (fyllnadsval).

Till revisorer för ett år valdes Pär Jonasson (omval) och Hasse Kjellman (omval).

Till revisorssuppleant för ett år valdes Martin Jönsson (omval).

Till PR-man för ett år valdes Martin Rydiander.

Till IT-ansvarig för ett år valdes Martin Rydiander.

Till utbildningsansvarig för ett år valdes Mats Bengtsson.

Till ungdomsansvarig för ett år valdes Reine Gustavsson.

Till utställningsansvarig för ett år valdes Gunilla Hultman-Andersson.

 

§11 Val av valberedning

Till valberedningen på ett år valdes Arnold Davidsson (sammankallande), Magnus Danielsson och Bengt-Åke Bengtsson.

 

§12 Beslut om omedelbar justering av §10 och §11

Mötet beslutade om omedelbar justering av §10 och §11.

 

§13 Fastställande av funktionärsarvoden

Mötet beslutade om följande funktionärsarvoden för 2015.

Kommissarie för utställning 50 kr/hund.

Kommissarie för viltspår 50 kr/hund

Kommissarie för drevprov 100 kr/hund

Domararvode drevprov 300 kr

Domararvode viltspår 250 kr

Domararvode RR-prov 250 kr

Klubbens arvode för drevprovsstart är 50 kr.

Detta innebär att en Drevprovsstart kostar 450 kr, utställning 250 kr förutom valp-/ championklass som kostar 100 kr och viltspår 350 kr.

 

§14 Drevprov 2015-2016, Viltspår 2015, Utställningar 2015-2017

Mötet beslutade enligt följande:

Drevprov 2015 1/10-31/10, 1/11-30/11, 1/12-31/12,

Drevprov 2016 1/1-31/1, 1/2-15/3

Perioden 1/2-15/3 2016 krävs godkänt RR-intyg för att få starta.

RR-prov hålls under tiden 1/10-2015 till 31/1-2016. RR-prov genomförs endast om hundjakt på rådjur är tillåtet.

Uttagning till klubbmästerskapet sker mellan 1/10-20/11 2015.

Klubbmästerskapet hålls den 4 december 2015.

SM-uttagning hålls den 6 november 2015 arrangör Kronobergs Dreverklubb.

Viltspårprov 2015 arrangeras 1/4-31/8-2015. 2 dagars prov arrangeras 18-19 april i Ryssby.

Utställningar 2015-2017

2015 Lagan 2/5 och Åseda 16/8

2016 Markaryd 14/5 och Åseda 6/8

2017 Ljungby 13/5 och Åseda 20/8

 

§15 Funktionärer till ovanstående

Kommissarie drevprov och RR-prov Martin Rydiander

Fullmäktige drevprov Mats Bengtsson

Kommissarie viltspårprov Jyrki Vouti

Fullmäktige viltspårprov Jyrki Vouti

Kommissarie utställning Ljungby Jonas Kraft

Kommissarie utställning Åseda John Jönsson

Utställningsansvarig är Gunilla Hultman Andersson

Redovisningsansvarig är respektive kommissarie.

 

§16 Regler för uttagning till provets bästa hundar och klubbkamp/klubbmästerskap

De tidigare reglerna för uttagning av provets bästa hundar gäller med poängberäkning enligt SDK:s tabell. Provets bästa hund och klubbmästaren är kvalificerade till klubbkampen. Är det samma hund utses provets näst bästa hund som reserv osv.

 

 

§17 Val av delegater till DS 2015

Ordinarie

Martin Rydiander

Jyrki Vouti

Bengt-Åke Bengtsson

Jonas Krafth

Reine Gustavsson

Martin Davidsson

Mats Bengtsson

 

Suppleanter

John Jönsson

Joakim Berggren

Magnus Danielsson

Pär Jonasson

Martin Jonasson

Lennart Karlsson

 

§18 Val av kontaktman med SDK:s avelsråd

Jyrki Vouti valdes till kontaktman.

 

§19 Val av festkommitté

Styrelsen valdes till festkommitté.

 

§20 Övriga frågor

Reine Gustavsson informerade om höstens jakter på Ryssbygymnasiet dit dreverklubben var inbjuden. Trevliga och välorganiserade jaktdagar. Nya jakter är redan planerade till hösten 2015.

Diskuterades vad som gäller för kallelsen till årsmötet. Enligt stadgarna ska kallelsen skickas per post.

Vid drevprov ska i första hand domare från vår egen domarlista anlitas. Domare från övriga klubbar endast efter kontakt med drevprovets kommissarie.

Vandringspris för hare efterfrågades. Det finns redan men har inte delats ut pga. att ingen hund har uppfyllt statuterna.

Statuterna för våra vandringspris bör ses över eftersom drevprovsregler mm förändrats under åren.

 

§21 Mötets avslutande

Mötets ordförande Bengt-Åke Bengtsson avslutade mötet och tackade för förtroendet.