Årsmötesprotokoll Kronobergs Dreverklubb

Fört vid årsmöte på Ryssby hotell 2014-02-14 kl 18.00

Kallade: Samtliga medlemmar varav ca 30 var närvarande.

 

§1 Mötets öppnande

Ordförande Martin Rydiander öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

§2 Val av ordförande att leda dagens förhandling

Bengt-Åke Bengtsson valdes till ordförande för mötet.

 

§3 Anmälan av sekreterare för mötet

Till att föra dagens protokoll anmäldes Mats Bengtsson.

 

§4 Val av två justeringsmän

Till att justera dagens protokoll valdes Robert Hovnell och Pär Jonasson.

 

§5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 

§6 Kallelsens godkännande

Kallelsen till årsmötet har skickats ut till samtliga medlemmar minst 10 dagar innan mötet per brev. Mötet godkände kallelsen.

 

§7 Föredragning av verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen har gått ut till alla medlemmar tillsammans med kallelsen. Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

 

§8 Revisorernas berättelse

Revisor Sven-Åke Tagesson föredrog 2013 års revisionsberättelse. 2013 års resultat blev 14 369 kr. Kassabehållningen blev 49 192 kr som förs till ny räkning 2014. Mötet godkände revisionsberättelsen.

 

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör

Mötet gav styrelse och kassör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

 

§10 Val av styrelsemedlemmar

Till ordförande på ett år valdes Reine Gustavsson.

Till styrelsemedlemmar för två år valdes Mats Bengtsson (omval), Sabine Dinning (omval) och Johan Berggren (omval).

Till styrelsemedlem för ett år valdes Martin Rydiander (fyllnadsval).

Till styrelsesuppleant för två år valdes Robert Hovnell (omval).

Till revisorer för ett år valdes Pär Jonasson (nyval) och Hasse Kjellman (omval).

Till revisorssuppleant för ett år valdes Martin Jönsson (nyval).

Till PR-man för ett år valdes Martin Rydiander.

Till IT-ansvarig för ett år valdes Martin Rydiander.

Till utbildningsansvarig för ett år valdes Mats Bengtsson.

Till ungdomsansvarig för ett år valdes Martin Rydiander.

Till utställningsansvarig för ett år valdes Gunilla Hultman-Andersson.

§11 Val av valberedning

Till valberedningen på ett år valdes Arnold Davidsson (sammankallande), Martin Davidsson och Martin Jonasson.

 

§12 Beslut om omedelbar justering av §10 och §11

Mötet beslutade om omedelbar justering av §10 och §11.

 

§13 Fastställande av funktionärsarvoden

Mötet beslutade om följande funktionärsarvoden för 2013.

Kommissarie för utställning 50 kr/hund.

Kommissarie för viltspår 50 kr/hund

Kommissarie för drevprov 100 kr/hund

Domararvode drevprov 300 kr

Domararvode viltspår 250 kr

Domararvode RR-prov 250 kr

Klubbens arvode för drevprovsstart är 50 kr

Detta innebär att en Drevprovsstart kostar 450 kr ,utställning 250 kr vuxen, 100 kr valp och champion, viltspår 350 kr.

 

§14 Drevprov 2014-2015, Viltspår 2014, Utställningar 2014-2016

Mötet beslutade enligt följande:

Drevprov 2014 1/10-31/10, 1/11-30/11, 1/12-31/12,

Drevprov 2015 1/1-31/1, 1/2-15/3

Perioden 1/2-15/3 2015 krävs godkänt RR-intyg för att få starta.

RR-prov hålls under tiden 1/10-2014 till 31/1-2015. RR-prov genomförs endast om hundjakt på rådjur är tillåtet.

Uttagning till klubbmästerskapet sker mellan 1/10-20/11 2014.

Klubbmästerskapet hålls den 5 december 2014.

Viltspårprov 2014 hålls 1/4-31/8. Kommer att bli en tvådagars viltspårsprov första helgen i april.

Utställningar 2014-2016.

2014 Markaryd 10/5 och Åseda 17/8

2015 Ljungby 2/5 och Åseda 15/8

2016 Markaryd 14/5 och Åseda 8/8

 

§15 Funktionärer till ovanstående

Kommissarie drevprov och RR-prov Johan Berggren

Fullmäktige drevprov Mats Bengtsson

Kommissarie viltspårprov Sabine Dinning

Fullmäktige viltspårprov Mari Jakobsen

Kommissarie utställning Ljungby Jonas Kraft

Kommissarie utställning Åseda John Jönsson vice Joakim Berggren

Utställningsansvarig är Gunilla Hultman Andersson

Redovisningsansvarig är respektive kommissarie.

 

§16 Regler för uttagning till provets bästa hundar och klubbkamp/klubbmästerskap

De tidigare reglerna för uttagning av provets bästa hundar gäller med poängberäkning enligt SDK:s tabell. Provets bästa hund och klubbmästaren är kvalificerade till klubbkampen. Är det samma hund utses provets näst bästa hund som reserv osv.

 

 

§17 Val av delegater till DS 2014

Ordinarie

Martin Rydiander

Jyrki Vouti

Bengt-Åke Bengtsson

Sabine Dinning (CS-delegat)

Jonas Krafth

Reine Gustavsson

Johan Berggren

Emma Björkman

Pär Jonasson

 

 

Suppleanter

Martin Jönsson

Mats Bengtsson

Robert Hovnell

 

§18 Val av kontaktman med SDK:s avelsråd

Reine Gustavsson valdes till kontaktman.

 

§19 Val av festkommitté

Styrelsen valdes till festkommitté.

 

§20 Övriga frågor

Reine Gustavsson informerade om höstens jakter på Ryssbygymnasiet dit dreverklubben var inbjuden

 

§21 Mötets avslutande

Mötets ordförande Bengt-Åke Bengtsson avslutade mötet och tackade för förtroendet.

 

 

Vid mötesprotokollet

Mats Bengtsson

Bengt-Åke Bengtsson                              Robert Hovnell                   Pär Jonasson

Ordförande för mötet                              Justeringsman                     Justeringsman