Årsmötesprotokoll Kronobergs Dreverklubb

Fört vid årsmöte på Ryssby hotell 2013-02-15 kl 18.00

Kallade: Samtliga medlemmar varav ca 30 var närvarande.

 

§1 Mötets öppnande

Ordförande Martin Rydiander öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

§2 Val av ordförande att leda dagens förhandling

Arne Liljedal valdes till ordförande för mötet.

 

§3 Anmälan av sekreterare för mötet

Till att föra dagens protokoll anmäldes Jyrki Vouti.

 

§4 Val av två justeringsmän

Till att justera dagens protokoll valdes Linus Nilsson och Fredrik Svensson.

 

§5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 

§6 Kallelsens godkännande

Kallelsen till årsmötet har skickats ut till samtliga medlemmar 10 dagar innan mötet per brev. Mötet godkände kallelsen.

 

§7 Föredragning av verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen har gått ut till alla medlemmar tillsammans med kallelsen. Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

 

§8 Revisorernas berättelse

Revisor Sven-Åke Tagesson föredrog 2012 års revisionsberättelse. 2012 års nettoförlust blev -10 640 kr. Kassabehållningen blev 34 823 kr som förs till ny räkning 2013. Mötet godkände revisionsberättelsen.

 

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör

Mötet gav styrelse och kassör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

 

§10 Val av styrelsemedlemmar

Till ordförande på ett år valdes Martin Rydiander.

Till styrelsemedlemmar för två år valdes Reine Gustavsson (omval), Jyrki Vouti (omval) och Jonas Kraft (nyval).

Till styrelsesuppleanter för två år valdes Joakim Berggren (omval) och John Jönsson (nyval). Till styrelsesuppleant för ett år valdes Robert Hovnell (fyllnadsval).

Till revisorer för ett år valdes Sven-Åke Tagesson (omval) och Hasse Kjellman (nyval).

Till revisorssuppleant för ett år valdes Pär Jonasson (nyval).

Till PR-man för ett år valdes Martin Rydiander.

Till IT-ansvarig för ett år valdes Martin Rydiander.

Till utbildningsansvarig för ett år valdes Mats Bengtsson.

Till ungdomsansvarig för ett år valdes Martin Rydiander.

Till utställningsansvarig för ett år valdes Gunilla Hultman-Andersson.

§11 Val av valberedning

Till valberedningen på ett år valdes Martin Davidsson (sammankallande), Arnold Davidsson och Martin Jonasson.

 

§12 Beslut om omedelbar justering av §10 och §11

Mötet beslutade om omedelbar justering av §10 och §11.

 

§13 Fastställande av funktionärsarvoden

Mötet beslutade om följande funktionärsarvoden för 2013.

Kommissarie för utställning 30 kr/hund.

Kommisssarie för viltspår 20 kr/hund

Kommissarie för drevprov 50 kr/hund

Domararvode drevprov 250 kr

Domararvode viltspår 200 kr

Domararvode RR-prov 250 kr

Mötet tog beslut att om startavgiften för drevprov höjs centralt ska domararvodet ligga 100 kr under den totala startavgiften.

 

§14 Drevprov 2013-2014, Viltspår 2013, Utställningar 2013-2015

Mötet beslutade enligt följande:

Drevprov 2013 1/10-31/10, 1/11-30/11, 1/12-31/12,

Drevprov 2014 1/1-31/1, 1/2-15/3

Perioden 1/2-15/3 2014 krävs godkänt RR-intyg för att få starta.

RR-prov hålls under tiden 1/10-2013 till 31/1-2014. RR-prov genomförs endast om hundjakt på rådjur är tillåtet.

Uttagning till klubbmästerskapet sker mellan 1/10-20/11 2013.

Klubbmästerskapet hålls den 6 december 2013.

Viltspårprov 2013 hålls i april och augusti. Intresset för viltspår ska undersökas genom att erbjuda viltspårskurs och start på viltspår på en två dagars kurs i april.

Utställningar 2013-2015

2013 Ljungby 11/5 och Åseda 18/8

2014 Markaryd 10/5 och Åseda 17/8 (med beagle- och stövareklubben)

2015 Ljungby 2/5 och Åseda 15/8

 

§15 Funktionärer till ovanstående

Kommissarie drevprov och RR-prov Johan Berggren

Fullmäktige drevprov Mats Bengtsson

Kommissarie viltspårprov Sabine Dinning

Fullmäktige viltspårprov Arne Liljedal

Kommissarie utställning Ljungby Jonas Kraft

Kommissarie utställning Åseda Joakim Berggren

Utställningsansvarig är Gunilla Hultman Andersson

Redovisningsansvarig är respektive kommissarie.

 

§16 Regler för uttagning till provets bästa hundar och klubbkamp/klubbmästerskap

De tidigare reglerna för uttagning av provets bästa hundar gäller med poängberäkning enligt SDK:s tabell. Provets bästa hund och klubbmästaren är kvalificerade till klubbkampen. Är det samma hund utses provets näst bästa hund som reserv osv.

 

 

§17 Val av delegater till DS 2013

Ordinarie

Martin Rydiander

Jyrki Vouti

Bengt-Åke Bengtsson

Arne Liljedal

Martin Jönsson

Jonas Krafth

Reine Gustavsson

Johan Berggren

Emma Björkman

 

Suppleanter

Pär Jonasson

Martin Davidsson

Mats Bengtsson

 

§18 Val av kontaktman med SDK:s avelsråd

Reine Gustavsson valdes till kontaktman.

 

§19 Val av festkommite

Styrelsen valdes till fetskommite.

 

§20 Övriga frågor

Reine Gustavsson informerade om höstens jakter på Ryssbygymnasiet dit dreverklubben var inbjuden. Dreverklubben skänkte kepsar till deltagande elever. Dreverklubben var även inbjudna och representerade på Ryssbygymnasiets årliga julbord. Nya jakter är redan inbokade till hösten 2013.

Klubben har köpt in chipavläsare som finns att låna vid behov.

Kronobergs dreverklubb har fått förfrågan om att arrangera Landskampen 2017. Årsmötet beslutar att tacka ja till förfrågan.

 

§21 Mötets avslutande

Mötets ordförande Arne Liljedal avslutade mötet och tackade för förtroendet.

 

Vid mötesprotokollet

Jyrki Vouti