Styrelsen har beslutat att skjuta upp Årsmötet till 2022 enligt instruktioner från SDK och SKK. Mer Info nedan.

Ni som önskar erhålla diplom för era drevprov säsongen 2020-2021 meddelar Hundens namn, Ägarens namn och adressuppgifter till Mats Bengtsson via mejl mats.bengt@gmail.com

Styrelsen har lottat ut Presentkort till Jaktia Lagan bland domarna som dömt under säsongen. Jimmy Elmelo och Folke Johansson vann varsitt presentkort på 500 kr.

Domarna som dömt flest prov under säsongen erhåller också varsitt presentkort till Jaktia Lagan på 500 kr. Mats Bengtsson, Arnold Davidsson och Åke Svensson har dömt 7 drevprov var! 74 drevprov har genomförts under säsongen. I snitt har domarna dömt 3,5 drevprov per domare. Stort Tack till domarkåren.

 

Skjuta upp årsmötet till 2022

 

Klubbar som har haft sina årsmöten under 2020 har en generell dispens att skjuta på årsmötet 2021 och istället genomföra det 2022. Dispensen gäller om revisorerna inte har anmärkt på styrelsens förvaltning av klubben. Ett beslut att skjuta upp årsmötet innebär att alla mandattider förlängs med ett år.

 

Om klubben uppfyller ovan nämnda krav ska årsmöte ändå hållas på begäran av

 • 1/3 av medlemmarna
 • SKK eller närmast överordnade klubb i organisationen
 • Revisorerna

 

Beslutet att skjuta upp årsmötet ska fattas och delges medlemmarna så fort som möjligt men som senast före den sista tidpunkten för kallelse. Beslutet ska delges medlemmarna via hemsida eller e-post.

Efterföljande årsmöte

 

Vid det årsmöte som kommer närmast efter ett inställt årsmöte ska två verksamhetsår avhandlas.

 • Den ekonomiska redovisningen ska ske årsvis med beslut om att fastställa redovisningen för respektive år.
 • Verksamhetsberättelsen kan antingen föredras årsvis eller sammanhängande över en två års period.
 • Beslut om ansvarsfrihet fattas för hela perioden sedan föregående årsmöte.
 • Samtliga mandattider i styrelsen förlängs med ett år. Är det årsmötet 2021 som ställs in ska årsmötet 2022 genomföra de val som skulle ha genomförts året dessförinnan.

För det fall någon avgått från sitt uppdrag ska fyllnadsval ske för den tid personen eventuellt hade kvar på sitt mandat.

 • Rösträtt tillkommer den som är medlem vid tidpunkten för årsmötet.

 

Ordinarie årsmöte

Vid årsmöte som avser två verksamhetsår ska följande ärenden förekomma:

 1. Justering av röstlängd.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
 4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkningar, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelser.
 9. a) Fastställande av balans- och resultaträkning för 202X
  b) Fastställande av balans- och resultaträkning för 202X samt beslut om uppkommen vinst eller förlust.
 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 202X och 202X.
 12.       Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
  B.       Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
  C.       Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
 13. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter enligt § 8 dessa stadgar
 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
 16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 16.
 18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast ………. anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Förenklat årsmöte

Vid förenklat årsmöte som avser två verksamhetsår ska följande ärenden förekomma:

 1. Justering av röstlängd
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
 4. Val av justerare
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt
 6. Fråga om mötet blivit utlyst enligt gällande regelverk
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Redovisning av verksamhetsåren 20XX och 20XX
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning
  a)      För 20XX
  b)      För 20XX
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåren 20XX och 20XX
 11. Beslut om rambudget
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Beslut om omedelbar justering av p. 12-14